Regulamin zakupu

Regulamin zakupu usług i produktów za pośrednictwem strony internetowej:

www.enklwaarkanjoss.pl

§1
Postanowienia wstępne:

1. Strony internetowe www.enklawaarkanjoss.pl prowadzone są przez TATRY HOLIDAY SP ZOO, 34-511 KOŚCIELISKO, UL. NĘDZY KUBIŃCA 256 reprezentowaną przez MONIKĘ ZŁOCH

2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez ENKLAWA L ARKANJOSS, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej.

§2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Tatry Holiday Sp zoo, 34-511 Kościelisko, Nędzy Kubińc 256, NIP 7361732219
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego www.szkolanumerologi.pl
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu strony nie wymaga podania danych osobowych.

2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Strony internetowej możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w walucie Euro. Wówczas cenę Usługi lub Produktu należy przeliczyć według aktualnego kursu średniego.

5. Aby dokonać zakupu w walutach innych niż złoty i euro, należy według kursu średniego uiścić opłatę przez System PayPal dodając do ceny 3% kwoty jako opłatę za korzystanie z Systemu PayPal.

6. Dostępne na stronie internetowej Produkty w formie usługi świadczone są drogą elektroniczną i do ich ceny nie są doliczane koszty dostawy.

7. Cena zakupu produktów wymagających wysyłki powiększona jest o koszt dostawy na teren kraju Klienta.

§4
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będące przedmiotem Zamówienia.

2. Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.

3.Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności.

§5
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient korzysta z dostawy produktów niematerialnych/cyfrowych – drogą elektroniczną.

2. Klient może wybrać z następujących metod płatności: – płatność przelewem na konto Sprzedawcy, – płatności elektroniczne.

§6
Wykonanie umowy sprzedaży

1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności: o wybrać Produkt lub Usługę, o zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, o wybrać sposób płatności i zapłacić.

2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie Usługi następuje w sposób:

 • Jeśli kupujesz sesję
 • umówienie terminów nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty realizacji twojego zamówienia przez e-mail lub telefon.
 • Jeśli kupujesz warsztat stacjonarny, w ciągu trzech dni roboczych od daty realizacji twojego zamówienia, drogą e-mailową zostaniesz powiadomiony o rezerwacji miejsca na warsztacie i szczegółach organizacyjnych.
 • Jeśli kupujesz warsztat online, w ciągu trzech dni roboczych od daty realizacji twojego zamówienia, zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową o szczegółach organizacyjnych i dostępie do kursu.
 • Jeśli kupujesz produkt cyfrowy, możesz go ściągnąć bezpośrednio ze sklepu lub pobrać z linku jaki otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu.
 • Jeśli kupujesz produkt fizyczny, wysyłka nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty zakupu za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera DPD.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość udostępnionego Klientowi przez Sprzedawcę (pobierz). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1 i 2.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, dokonane przez niego kwoty uiszczone tylko za towar.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy
  a) w której przedmiotem są wytworzone i dostarczone dane w postaci cyfrowej (e-booki, filmy, aplikacje, muzyka, nagrania wizualne lub teksty) z uwagi na specyfikę tego rodzaju treści,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§8
1. Uczestnictwo w kursie lub Warsztacie możliwe jest po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu całej opłaty
2. Otrzymanie Certyfikatu po ukończeniu kursu przysługuje tylko kursantom, którzy uiścili 100% opłaty za kurs oraz osobiście uczestniczyli w 80% czasu kursu